Lodný kontajner, jednotka vo vytváraní skladových priestorov – Vaše skladové priestory ihneď kdekoľvek:

  • Užívateľný dodaním,
  • Premiestniteľný s obsahom do 28 ton,
  • O 80% nižšia obstarávacia cena ako pri iných riešeniach,
  • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom,
  • Možnosť tvorby nekonečných skladových plôch,
  • Veľmi nízke náklady na skladovanie,
  • Umiestniteľný bez akýchkoľvek povolení,
  • Rýchlo speňažiteľný po zániku jeho potreby, modifikovateľný pre inú funkciu,
  • Vysoká konštrukčná pevnosť a vysokozáťažová podlaha.

Lodný kontajner je súčasťou dopravného prostriedku s certifikátom, ktorý je umiestnený na vstupných dverách kontajnera a jedinečným evidenčným číslom, nachádzajúceho sa na vonkajších obvodových stenách kontajnera, vonkajších dverách, streche a z vnútra na boku steny.

Kontajner je určený pre prepravu a skladovanie tovaru po celom svete, čo umožňuje sklad dopraviť kdekoľvek, napríklad leteckou technikou, avšak zo všeobecnosti na miesta, kde je možné dôjsť dopravnou a zdvíhacou technikou a je umiestniteľný na chránených pásmach vďaka ich mobilite alebo na nestabilných podložiach.

Na rozdiel od stavieb je umiestniteľný aj na málo využiteľných miestach a takisto na hraniciach pozemkov, kde môžu zároveň plniť funkciu oplotenia, reklamnej plochy ba i protihlukovej steny, a to všetko v extrémne nízkej časovej lehote, rovnajúcej sa času doby dodania.

Pre jeho umiestnenie ani odstránenie sa nikde vo svete nevyžaduje samostatné predchádzajúce povolenie.
Podľa stavebného zákona nie je stavbou, čo sa v praxi často, omylom zamieňa. ( Podporené rozhodnutím druhostupňového správneho orgánu ).

Konštrukčne sú uspôsobené na vnútorné zaťaženie 28 ton.
Umiestňujú sa na spevnenú plochu alebo kdekoľvek do nivelačnej roviny.

V základných verziách, ponúkajú:
40´HC 28 m² skladovej plochy
20´DC 14 m² skladovej plochy
45´HC 33 m² skladovej plochy
Viac o rozmeroch technické parametre TU.

Lodné kontajnery tvoria samostatnú celulárnu bunku a umožňujú vytvoriť prakticky nekonečnú skladovú plochu do dĺžky a do výšky 9-tich podlaží, vďaka ich stohovateľnosti a pevnosti znášajúcej zaťaženie približne 260 ton na spodný kontajner.

Iné alternatívy obstarania alebo odstránenia skladových plôch sú časovo i finančne náročné a vyžadujú si predchádzajúce povolenia. To je spojené s nákladmi na vyhotovenie projektovej dokumentácie, vybavením samotného povolenia, ( na Slovensku v priemere trvá viac ako 230 dní ) a v neposlednom rade vyhotovenie samotného stavebného diela pre umiestnenie skladového priestoru vzniknutého buď na mieste alebo dovezeného (už ako hotový výrobok – napríklad skladový kontajner), pri  odstraňovaní alebo zániku vznikajú zase dodatočné náklady ( nutnosť  búrania a uskladnenia stavebného odpadu ).

Absencia vyššie opísaných nákladov a nízka kúpna cena lodného kontajnera znižujú zriaďovaciu cenu skladových plôch z lodných kontajnerov až približne o 80 % nižšie, oproti ostatným riešeniam. Vlastník tak získava príjmy, čo tvorí absolútnu ekonomickú bezkonkurenčnosť.

Naviac tu vstupujú vysoko kvalitatívne parametre vo vzťahu ku konštrukčnej pevnosti, určené medzinárodnými normamia odolnosti voči poveternostným vplyvom, čo zabezpečuje použitá cortenová oceľ, z ktorej je lodný kontajner vyrobený, ale aj jeho parametrom: vodotesnosť, požiarná odolnosť, možnosť vjazdu dopravnej techniky vďaka vysokozáťažovej podlahe, niekoľkobodové uzamykanie.

Sklady z lodných kontajnerov v porovnaní s inými alternatívami majú vo väčšine prípadov nižšie prevádzkové náklady na skladovanie.

Premiestniteľnosť takejto skladovej plochy s obsahom do 28 ton umožňuje mať predmet skladovania na mieste jeho samotnej spotreby, kde zanikajú náklady spojené s manipuláciou, prepravou a evidenciou predmetu skladovania a navyše možnosť umiestniť takto spracovaný materiál opätovne do skladového priestoru a premiestniť ho inam.

Presun kontajnera sa zabezpečuje pomocou zdvíhacej techniky alebo príslušenstva drobnej zdvíhacej a manipulačnej techniky,

ako sú kolesá do terénu alebo na spevnené plochy, umiestňované do otvorov kociek na rohoch skeletu lodného kontajnera, v rôznych typoch a vyhotoveniach.

Príslušenstvo ďalej ponúka zdvih kontajnera do výšky, čím môže nahradiť aj rampu, čo iné alternatívy vôbec neumožňujú.

Ďalšie príslušenstvo ako regály s rôznymi nosnosťami konštrukcie na pneumatiky a podobne, je možné priestory vybaviť typovou výbavou.

Regály v lodnom kontajnery

Lodný kontajner je vybavený oceľovými úchytmi pre umiestnenie zábran voči pohybu alebo prevráteniu predmetu skladovania pri ich presune. Jeho bezpečnostné prvky a konštrukčné riešenie z neho vytvára trezor pre veci, na ktorých záleží.

Nízka cena samotného lodného kontajnera oproti iným skladovým alternatívam, nízke zriaďovacie náklady skladovej plochy, rýchlosť zriadenia, konštrukčná pevnosť a kvalitatívne parametre zaraďujú sklad z lodných kontajnerov ako absolútne bezkonkurenčný pri vytváraní skladových plôch.

Jeho parametre ho predurčujú ako ideálne riešenie vytvárania skladových plôch po požiaroch, potopách alebo iných mimoriadnych udalostiach, či neočakávaných prudkých nárastov podnikov alebo ich zužovania.

Súvisiace články

Podnik sa rozrastá alebo zužuje ?Skladujte rýchlo a jednoducho v lodných kontajneroch!

Prečo je výhodnejšie investovať do skladových priestorov z lodných kontajnerov ako do realít?

Získajte ďalší príjem z prenájmu inak nevyužívaných areálov podnikov

Lodný kontajner Bôry ako výhodný skladový priestor

Lodné kontajnery a úspora Vašich peňazí

Znížte náklady spojené s manipuláciou a skladovaním zriadením skladu z lodného kontajnera.

Nekonečná skladová plocha z lodných kontajnerov